Svake verb

Svake verb er verb som får ending i preteritum. Denne endinga er forskjellig for dei ulike typane svake verb: -a, -te eller -de:

Infinitiv

Presens

Preteritum

Perfektum

å tolke

tolkar

tolka

har tolka

å hjelpe

hjelper

hjelpte

har hjelpt

å leve

lever

levde

har levd/levt

å tru

trur

trudde

har trudd/trutt

å velje

vel

valde

har valt

 

A-verb

A-verb er verb som får -a i endingane i både presens, preteritum og perfektum:

å tolke – tolkar – tolka – har tolka

Dei fleste verba som får -et på bokmål (til dømes å passe – passet) , er a-verb på nynorsk.

 

E-verb

E-verba får endinga -er i presens og -te eller -de i preteritum:

å hjelpe –hjelper – hjelpte – har hjelpt

å leve – lever – levdehar levd/levt

å tru – trur – trudde – trudd/trutt

å arbeide – arbeider – arbeidde – har arbeidd/arbeidt

Dei fleste av e-verba kan ha endinga -te i preteritum, slik dei har på bokmål. Men nokre må ha -de. Kva for verb har så -te-ending, og kva for verb må ha -de? Dette kan du finne ut ved å sjå på stammen på verbet. Stammen er det som blir att når du tek bort infinitivendinga. Stammen av verbet å hjelpe er hjelp. Hovudregelen er da at alle e-verb der stammen endar på konsonantane  -f, -l, -s, -k, -p, -s, -t, og -r, skal ha -te i preteritum. Dei fleste verb der stammen ikkje endar på ein av desse konsonantane, må ha -de. For å hugse på dei konsonantane som krev -te-ending, kan du tenke på at dette er alle konsonantane i ordet flaskepostar.

Når det gjeld e-verb med stamme som endar på -m og -enn, kan du velje om du vil skrive -de eller -te i preteritum. Her kan du gjerne velje den endinga som passar med talemålet ditt:

               å døm(m)e – døm(m)er – dømde/dømte – har dømt

               å brenne – brenner – brende/brente – har brent

Alle e-verba kan ha endinga -t i perfektum, og dei fleste ha det. For å gjere det enkelt kan du derfor velje å bruke perfektumendinga -t på alle e-verba: har bygt, har trutt, har arbeidt.

 

J-verb

Denne gruppa skil seg frå dei andre svake verba ved at j-verba ikkje har ending i presens. Men fordi verba har ending i preteritum, blir dei rekna som svake verb. J-verb med stamme som endar på - d, -g eller -v, kan ha -d som ending i perfektum, men om du vil gjere det enkelt, kan du velje å la alle slutte på -t:

å velje – vel – valde – har valt

å krevje – krev – kravde – har kravd/kravt

Uregelrette svake verb

Nokre svake verb har uregelrett bøying. Ein del av desse verba er svært vanlege, så du bør prøve å lære dei:

Å bøye – bøyer – bøygde – har bøygd/bøygt

Å eige – eig – åtte/eigde – har ått/eigd/eigt

Å gjere – gjer – gjorde – gjort

Å legg(j)e – legg – la – har lagt

Å seie – seier – sa – har sagt

Å setje/sette – set  - sette – har sett

Å vite – veit – visste – har visst

Nettressurser