Kortsvaroppgaver (bokmål)

Nedenfor finner du tre kortsvaroppgaver som likner tidligere gitte eksamensoppgaver. Kortsvaret er obligatorisk, og alle skal svare på den samme oppgaven. Teksten din skal være på omtrent 250 ord. 

 

Oppgave 1

Vedlegg: Paal Brekke, «Som i en kinosal», 1965. (Du finner teksten på s. 421-422 i Kontakt Påbygging.)

Gjør greie for modernistiske trekk i diktet.

Kommentar: I svaret ditt skal du vise til konkrete eksempler fra teksten. Du bør finne modernistiske trekk både ved formen og innholdet i diktet.

 

Oppgave 2

Vedlegg: «Slaveri» fra Encyclopédie, 1751–1772. (Du finner teksten på s. 338-339 i Kontakt Påbygging.)

Gjør kort greie for hvilket syn på slaveriet som kommer fram gjennom artikkelen. Hvordan henger dette synet sammen med ideene i opplysningsfilosfien?

Kommentar: Oppgaven er todelt. Du skal først gjøre greie for hva teksten sier om slaveri, og deretter sette dette i sammenheng med opplysningsfilosofiens ideer.